SEASON 1

Season 1  | Episode 11

Take the Ride, Pay the Toll

Showdown on the bridge as the Killer reveals his endgame.

Advertisement